نمایشگر دسته ای مطالب

گردهمایی سر گروههای آموزشی

گردهمایی سر گروههای آموزشیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست گردهمایی سر گروههای آموزشی سه مقطع با حضور " امینی "ریاست اداره ،"طاهری" معاون آموزش  ،"حسینی" کارشناس آموزش ابتدایی و بازرسی در سالن اجتماعات اداره برگزار گردیدو در مورد رسالت مهم سرگروههای اموزشی در پیشبرد اهداف اموزشی بحث و تبادل نظر گردید و برنامه سرگروهها ی آموزشی سه مقطع برای ایام باقیمانده سال تحصیلی تدوین و اعلام گردید.