نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره)

گرامیداشت تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره)


گرامیداشت تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره)

در این جشن  «فلاحتی» بخشدار محترم ، اعضای گروه بهبود کیفیت سواد آموزی و تعدادی از مسئولین حضور داشتند فلاحتی به اهمیت سوادآموزی اولیای بیسواد اشاره کرد «یزدانی»رئیس اداره آموزش و پرورش نیز از زحمات مدیران در جهت شناسایی وجذب اولیای بی سواد تقدیر کردند.در ادامه نیز «وکیلی» کارشناس سواد آموزی به بیان عملکرد سوادآموزی طی سال 1394پرداختندو از آموزشیاران تقدیر شد .از اهم برنامه ها :اجرای نمایش با محوریت سواد آموزی ،مقاله خوانی توسط سواد آموز، پخش تیزرسواد آموزی، اهداءلوح تقدیر و جوایزی به آموزش دهندگان بود .