نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی آشنایی با آسیب های اجتماعی

کارگاه آموزشی آشنایی با آسیب های اجتماعی


کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی آشنایی باآسیبهای اجتماعی برای مدیران مدارس متوسطه وهمکاران اداری با حضور« رستگاری» مسئول پیشگیری از وقوع جرم و جنایت  پیرامون خطراتی که امروزه دانش آموزان را تهدید می کنند در سالن اداره تشکیل شد.