نمایشگر دسته ای مطالب

پنجمین جلسه شورای آموزش وپرورش در سال 97

پنجمین جلسه شورای آموزش وپرورش در سال 97به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست پنجمین  جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور امینی ریاست اداره و صابری ریئس اداره مشارکتهای اداره کل استان ، قانع کارشناس مسئول مشارکتهای اداره کل ، بخشدار ، امام جمعه و دیگر اعضا در سالن آموزش و پرورش تشکیل شد  در این جلسه صابری رئیس مشارکتها توسعه پایدار هر جامعه را منوط به توسعه آموزش و پرورش دانست چرا که نیروی انسانی متخصص  موجود در جامعه در آموزش و پرورش تربیت می شود و گفت اولویت جامعه  ما باید امر آموزش باشد و در بحث آموزش بحث پرورش و مسائل دینی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد  و در ادامه به تشریح قوانین و مقررات مدارس هیات امنایی پرداخته شد .