نمایشگر دسته ای مطالب

همایش مشاوره تحصیلی وانگیزشی استان

همایش مشاوره تحصیلی وانگیزشی استانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

مشاوره آموزشی ،انگیزشی ،با حضور دکتر امین الرعایا در محل تکیه سادات مروست برگزار شد