نمایشگر دسته ای مطالب

نشست "محمدی"ریاست اداره با "زارع" ریاست اداره امورعشایراستان یزد

نشست "محمدی"ریاست اداره با "زارع" ریاست اداره امورعشایراستان یزد 

نشست "محمدی"ریاست اداره با "زارع" ریاست اداره امورعشایراستان یزد در خصوص برگزاری جشنواره عشایری در منطقه کر روستای کرخنگان در محل اداره آموزش و پرورش مروست برگزار شد.