نمایشگر دسته ای مطالب

معرفی سرپرست آموزش وپرورش شهرستان مروست

معرفی سرپرست آموزش وپرورش شهرستان مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:

جلسه معرفی سرپرست با حضور کارآموز معاونت آموزش متوسطه اداره کل،شجاعیان حراست اداره کل استان،ایمانی بازرسی اداره کل ،مجید نجفی را به عنوان سرپرست آموزش وپرورش مروست معرفی ومحمد رضا محمدی پس از سی ویک سال خدمت بازنشت شدند.