نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم روز درختکاری

مراسم روز درختکاریبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست  معاونین  ،بازرسی  بهمراه  تعدادی از مسئولین شهر در جلو اداره اقدام به کاشت نهال نمودند ومراسم درختکاری در تمام مدارس نیز برگزار می شود به امید آنکه شهری پاک داشته باشیم و این درختان صدقه جارییه باشد برای همه ما