نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم بازگشایی وزنگ مهر ومقاومت دردبیرستان عشایری منطقه ترکان وهرابرجان

مراسم بازگشایی وزنگ مهر ومقاومت دردبیرستان عشایری منطقه ترکان وهرابرجانبه گزارش روابط عمومی شهرستان مروست:

مراسم بازگشایی وزنگ مهرومقاومت در دبیرستان عشایری ام السلمه.صفیه در منطقه ترکان وهرابرجان باحضورفلاحتی  بخشدار مرکزی ومحمدی ریاست اداره وسایر مهمانان نواخته شد

دراین مراسم محمدی ریاست اداره ضمن تبریک سال جدید به دانش آموزان وتاکید بر واکسیناسیون شدن دانش آموزان ورعایت کردن پروتکل های بهداشتی وبا حضوری شدن مدارس بیشترین بهر ه علمی را از سال تحصیلی جاری داشته باشند.درادامه فلاحتی سرپرست بخشدار مرکزی از کلیه همکاران فرهنگی ومسولین ودانش آموزان تشکر قدرانی نمود