نمایشگر دسته ای مطالب

عیادت ریاست وکارکنان اداره از همکار فرهنگی

عیادت ریاست وکارکنان اداره از همکار فرهنگی


گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

"محمدی"رییس اداره آموزش وپرورش مروست همراه با جمعی ازهمکاران اداری از همکارفرهنگی،علیرضا کارگریان عیادت نمودند و از نزدیک جویای حال ایشان شد ند  و   نیز  آرزوی سلامتی وبهبودی کامل برای ایشان داشتند.