نمایشگر دسته ای مطالب

عیادت از همکار فرهنگی

عیادت از همکار فرهنگیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست "محمدی "ریاست اداره به همراه جمعی از پرسنل اداری با حضور در منزل "نورسته دهقان " که در حادثه رانندگی دچار آسیب شده بودند ، ازایشان عیادت کردند.