نمایشگر دسته ای مطالب

عیادت از همکار فرهنگی

عیادت از همکار فرهنگیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست امینی ریاست اداره به همراه معاونین ودیگر همکاران با حضور در منزل همکار فرهنگی از ایشان عیادت کردند.