نمایشگر دسته ای مطالب

عملکرد سالیانه فعالیت های سواد آموزی با حضور کارشناسان حوزه معاونت سواد آموزی استان در مروست

عملکرد سالیانه فعالیت های سواد آموزی با حضور کارشناسان حوزه معاونت سواد آموزی استان در مروستطی جلسه ای ازعملکرد سالیانه فعالیت های سواد آموزی با حضور کارشناسان حوزه معاونت سواد آموزی استان بازدید شد.

در این جلسه که با حضور"محمدی" ریاست اداره،"حاضری"رییس سنجش سواد آموزی،"محمدی"کارشناس سنجش سواد آموزی و دهقانی کارشناس فناوری حوزه معاونت سواد آموزی در راستای اجرای طرح های ابلاغی مقام وزیر در حوزه سواد آموزی و بهبود عملکرد آن،فعالیتهای سواد آموزی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت