نمایشگر دسته ای مطالب

طرح کمیته واکسیناسیون کووید 19

طرح کمیته واکسیناسیون کووید 19در مورخ 1400/05/09طرح کمیته واکسیناسیون کووید 19،فرهنگیان مروست با حضور محمدی ریاست اداره ،هوشمند رئیس مرکز بهداشتی ودرمانی دکتر علیم در خصوص نوبت دهی وبرنامه ریزی طرح واکسیناسیون در محل اداره آموزش وپرورش برگزار گردید .

در ادامه مقرر گردید از تاریخ 1400/05/10طرح واکسیناسیون کلیه فرهنگیان در سه پایگاه مراکز بهداشتی ودرمانی در شهر وروستاهابرای کلیه فرهنگیان انجام شود .