نمایشگر دسته ای مطالب

طرح پژوهشی ارزیابی ساختار قامتی دانش آموزان

طرح پژوهشی ارزیابی ساختار قامتی دانش آموزان


طرح پژوهشی ارزیابی ساختار قامتی دانش آموزان ابتدایی پایه ششم شهرستان مروست

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست

طرح پژوهشی ارزیابی ساختار قامتی دانش آموزان ابتدایی پایه ششم شهرستان مروست انجام شد.در این طرح وضعیت ساختار قامتی تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر ودختر پایه ششم ابتدایی توسط ارزیابان  وآموزگاران تربیت بدنی مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت.