نمایشگر دسته ای مطالب

طرح ارتقای آگاهی دانش آموزان دخترباجایگاه ،نقش وعملکرد نهادهای مدنی ویژه ی دختران دوره دوم متوسطه برگزارشد.

طرح ارتقای آگاهی دانش آموزان دخترباجایگاه ،نقش وعملکرد نهادهای مدنی ویژه ی دختران دوره دوم متوسطه برگزارشد.


آشنایی دانش آموزان با مشارکت های اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی وآگاهی از وجود سازمانهاونهادهای مدنی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

آشنایی دانش آموزان دختردوره دوم متوسطه واولیای آنها با مشارکت های اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی وآگاهی از وجود سازمانهاونهادهای مدنی از مهمترین مباحث مورد گفتگو در اجرای این طرح می باشد.

لازم به ذکر میباشد که این طرح با حضور "حسینی"کارشناس اداره، "وکیلی"کارشناس نهضت سواد آموزی و "فلاحتی"مشاوردر مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه فاطمه الزهرا و فدک اجرا شد