نمایشگر دسته ای مطالب

شرکت دانش آموزان و فرهنگیان در جشنواره عشایری کرخنگان

شرکت دانش آموزان و فرهنگیان در جشنواره عشایری کرخنگانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروستاین جشنواره که با همکاری استانهای فارس ،کرمان و یزد در روستای گردشگری کرخنگان ازمنطقه مروست برگزار گردید و دانش آموزان و فرهنگیان در این جشنواره حضور فعال داشتند و همچنین معاونت آموزش ابتدایی و کارشناسان عشایری اداره کل از این جشنواره بازدید کردند .