نمایشگر دسته ای مطالب

سومین جلسه شورای آموزش و پرورش در سال جدید با حضور اعضای شورا در محل اداره برگزار شد.

سومین جلسه شورای آموزش و پرورش در سال جدید با حضور اعضای شورا در محل اداره برگزار شد.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مروست  در این جلسه  رئیس اداره و بخشدار پیرامون  جذب نیروهای بومی منطقه صحبت کردندو دیگر اعضا نیز نظرات خود رابیان نمودند و مشکلات نیروهای غیر بومی شرح داده شد که اهم این مشکلات فاصله زیاد محل خدمت با محل سکونت آنهاست  فاصله ای حدود 70 کیلومتر و دیگراینکه مروست کمترین آمار نیروهای بومی و بالاترین آمار درخواست انتقالی  را دارد و در چند سال اخیر هم تعداد زیادی از نیروهای بومی منطقه بازنشست می شوند و منطقه شدیداً با کمبود نیرو مواجه می شود. و از همه اعضای شورا خواسته شد  برای این مشکل راه حلی بیاندیشند .