نمایشگر دسته ای مطالب

داوری پروژه های علمی طرح جابربن حیان

داوری پروژه های علمی طرح جابربن حیان



به نقل از کارشناس آموزش ابتدایی مروست داوری پروژه های علمی ( طرح جابربن حیان )دانش آموزان منطقه مروست توسط داور استانی "عباسی " انجام شد . شش طرح انتخابی از بین بیش از 200طرح مدارس دخترانه وپسرانه شهری وعشایری برای راه یابی به مرحله استانی مورد بررسی قرار گرفت .