نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموز ترک تحصیل کرده با پیگیریهای معاونت آموزشی به مدرسه بازگشت.

دانش آموز ترک تحصیل کرده با پیگیریهای معاونت آموزشی به مدرسه بازگشت.


دانش آموز ترک تحصیل کرده با پیگیریهای معاونت آموزشی به مدرسه بازگشت.


شعله " معاونت آموزشی و" محمدی " کارشناس آموزش ابتدایی پس از پیگیری وجلب رضایت خانواده دانش آموز موفق به بازگشت دانش آموز برای ادامه تحصیل به مدرسه شدند "