نمایشگر دسته ای مطالب

حضور مدیر کل امور بانوان استانداری یزد در مروست

حضور مدیر کل امور بانوان استانداری یزد در مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جلسه امور بانوان منطقه مروست با حضور کرمانیان مدیر کل امور بانوان و خانواده ، استانداری یزد و دهقان کارشناس مسئول امور بانوان اداره کل آموزش وپرورش استان وجمعی از نماینده بانوان ادارات منطقه در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار شد .در این جلسه با محوریت اجرای دو طرح وزارتی بهداشتی دانش آموزان دختر پایه هفتم مناطق محروم و کارگاه آموزشی طرح بشری انجام شد.