نمایشگر دسته ای مطالب

حضور قطبی رییس سازمان دانش آموزی استان وهمراهان به شهرستان مروست

حضور قطبی رییس سازمان دانش آموزی استان وهمراهان به شهرستان مروستبه گزارش روابط عمومی شهرستان مروست 

قطبی رییس سازما ن بسیج دانش آموزی ،از فعالیت حوزه صاحب الزمان (عج) بسیج دانش آموزی مروست بازدید نمودند و با ا فخمی مسول حوزه بسیج دانش آموزی مروست انتصاب نجفی سرپرست اداره آموزش وپرورش مروست را تبریک گفتند.

درادامه ایشان نقش آموزش وفرهنگی بسیج دانش آموزی را در مدارس موثر با اهمیت دانست .استقبال وحضور دانش اموزان  را در برنامه های بسیج نشان از مردمی بودن فعالیت های این سازمان و روحیه انقلابی نوجوانان وجوانان این مرزوبوم ذکر کرد.