نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه گردهمایی طرح معرفت

جلسه گردهمایی طرح معرفتبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست جلسه گردهمایی طرح معرفت با حضور معاون پرورشی و کارشناس مشاوره  برای مربیان پرورشی ، مشاورین مدارس گرفته شد در این جلسه  مربیان سازماندهی و از آنها  خواسته شد که  یک هفته قبل از شروع سال تحصیلی در امر بازگشایی مدارس با مدیران همکاری  نمایند.