نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه کمیته پشتیبانی بسیج دانش آموزی با حضور سرهنگ آزادی نژاد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم

جلسه کمیته پشتیبانی بسیج دانش آموزی با حضور سرهنگ آزادی نژاد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتمبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست این جلسه با حضور "امینی "رئیس اداره و سرهنگ آزادی نژاد و دیگر اعضای بسیج دانش آموزی برگزار و  مسائل ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

1-    بحث آموزش و استفاده از پتانسیل بسیج دانش اموزی در مورد برگزاری کلاسهای تقویتی

2-    مشخص نمودن  زمان برگزاری مرحله سوم دوره عملی آمادگی دفاعی(میدان تیر)جهت دانش آموزان پسر