نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه کمیته برگزاری امتحان نمونه

جلسه کمیته برگزاری امتحان نمونهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش جلسه با حضور رئیس وعوامل اجرایی امتحان برگزار ودر این جلسه رئیس نحوه برگزاری آزمون ،زمان آزمون و مسئولیت  عوامل اجرایی را شرح داد و از همه اعضاء خواست برای بهتر برگزار شدن آزمون  تلاش و محیطی توام با آرامش را برای دانش آموزان فراهم کنند  و در پایان از همه عوامل اجرایی قدردانی و تشکر شد.