نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه کار گروه ماده 18در خصوص سرویس ایاب وذهاب دانش آموزان

جلسه کار گروه ماده 18در خصوص سرویس ایاب وذهاب دانش آموزانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

کارگروه ماده 18شههرستان در خصوص سرویس ایاب وذهاب دانش آموزان با حضور نمایندگان ادارات فرمانداری،مدیریت آموزش وپرورش ،شهرداری ،شواری شهر ،پلیس راهور، فرماندهی انتظامی موسسه مینی بوس رانی ونمایندگان انجمن اولیا ومربیان در سالن اجتماعات آموزش وپرورش برگزار گردید