نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه کار گروه توسعه هنرستان های منطقه مروست

جلسه کار گروه توسعه هنرستان های منطقه مروست


گزارش تصویری

یه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست :
کارگروه توسعه هنرستان ها  با حضور ریاست اداره   و اعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش مروست  برگزار وبه بررسی هنرستان های منطقه مروست پرداخت شد.