نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه نیروهای خدماتی مدارس پروژه مهر

جلسه نیروهای خدماتی مدارس پروژه مهربه گزارش روابط عمومی شهرستان مروست

سومین جلسه پروژه مهر با حضور نیروهای خدماتی مدارس در محل اداره برگزار شد

ابتدا جلسه محمدی ریاست اداره اهمیت کار ونقش پرسنل خدماتی در مدارس را یکی از ضروریات در امر تعلیم وتربیت ذکر کرد وهمچنین موارد مورد انتظار را توضیح دادند .در ادامه معاون پشتیبانی شرح وظایف حوزه خدماتی برای مستخدمین مدارس را متذکر شده اند.