نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه مشترک ستاد امتحانات و عوامل اجرایی امتحانات نهایی دی ماه منطقه مروست برگزارشد

جلسه مشترک ستاد امتحانات و عوامل اجرایی امتحانات نهایی دی ماه منطقه مروست برگزارشد


جلسه مشترک ستاد امتحانات و عوامل اجرایی امتحانات نهایی دی ماه منطقه مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه مشترک ستاد امتحانات و عوامل اجرایی امتحانات نهایی دی ماه منطقه مروست برگزارشدبا حضور ریاست اداره و اعضای گروه در محل سالن جلسات اداره آموزش و پرورش منطقه مروست برگزار شد.
این نشست در مورد رعایت کامل پروتکل ها ، نکات مهم در مورد امتحانات  نهایی دی ماه  ،مورد بررسی قرار گرفت.