نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی مروست باحضور معاون فرماندار،معاون سوادآموزی استان ودیگر اعضابرگزارشد.

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی مروست باحضور معاون فرماندار،معاون سوادآموزی استان ودیگر اعضابرگزارشد. 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست دراین جلسه امین الرعایا معاون سوادآموزی استان به آمار سرشماری سال95 اشاره داشتند وازرشد 3 درصدی سوادگروه هدف 49 تا10سال شهرستان خبر دادند . همچنین مواردی راکه به آن اشاره داشتند بدین شرح بود : برگزاری جشن شکرگزاری باسوادی اولیا ی مدارس ،میزان سوادمنطقه براساس جدول آمار ،انسدادمبادی بیسوادی وبررسی وپیگیری از طرف بخشداری ودستگاههای اجرایی وحساسیت درمورد سواد6 ساله به بالا،اهتمام به اقدامات موثر دستگاهها در راستای شناسایی وجذب باقیمانده بی سوادان ،تخصیص پاداش ویژه به باسوادی افرادبیسواداز طرف بخشداری ودرپایان نیز اعلام داشتند : همکاری دستگاههای اجرایی در جهت بالابردن سطح علمی سوادافراد منطقه یکی از ضروریات هر شهر می باشد.درادامه نیز اعضای شورای پشتیبانی به بیان راهکار جهت انسدادمبادی بیسوادی وبه صفر رساندن آماربی سواد پرداختند . درپایان جلسه نیز از بخشدار محترم فلاحتی ،رییس محترم اداره آموزش وپرورش امینی وکارشناس سوادآموزی وکیلی تقدیر شد