نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه شورای نظارت با حضور ریاست اداره برگزارشد

جلسه شورای نظارت با حضور ریاست اداره برگزارشد


بررسی درخواست متقاضیان تاسیس مراکز غیر دولتی

یه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه شورای نظارت  منطقه مروست با حضور ریاست اداره و اعضای شورا در محل دفتر ریاست اداره برگزار شد.
این نشست در خصوص بررسی درخواست متقاضیان تاسیس مراکز غیر دولتی برگزار گردید.