نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه "سواد آموزی با حضور "آزادی نژاد" فرمانده سپاه خاتم

جلسه "سواد آموزی با حضور "آزادی نژاد" فرمانده سپاه خاتمجلسه سواد آموزی با حضور "امینی" رئیس اداره و " آزادی نژاد" فرمانده سپاه خاتم، بسیج دانش آموزی و کارشناس سواد آموزی تشکیل شد. " آزادی نژاد" از فعالیتهای سواد آموزی تقدیر و تشکر و در راستای همکاری های بسیج  با سواد آموزی منطقه و مشکلات جذب  و شناسایی سواد آموزان نقد و بررسی هایی صورت گرفت .