نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم

جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم


جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم
درجلسه ای که به منظورهماهنگی ادارات جهت برگزاری مراسمات هفته معلم برگزارشد پس از تقدیر وتشکر از عملکرد سال قبل ادارات مسئولین به ارائه نظرات وراهکارها پرداختند. اهم مصوبات جلسه شامل : حضورمسئولین درزنگ نمادین یکی از مدارس وتجلیل از کادرآموزشی مدارس ، تجلیل از خانواده شهدای معلم ، برپایی جشن بزرگداشت دریکی از روزهای هفته معلم ، تجلیل ا زمعلمان تاثیرگذار کارمندان ادارات می باشد.