نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه ستاد اسکان

جلسه ستاد اسکانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست جلسه ستا د با حضور رئیس و دیگر اعضای تشکیل شد و مقرر شد جهت رفاه حال مسافران بنرهایی  در ورودی های شهر نصب و همچنین شرح وظایف هر یک از اعضای ستاد نیز یادآوری شد .