نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی تکمیل فرمهای سواد کارکنان وافراد تحت تکفل

جلسه توجیهی تکمیل فرمهای سواد کارکنان وافراد تحت تکفل


جلسه توجیهی تکمیل فرمهای سواد کارکنان وافراد تحت تکفل
دراین جلسه که با حضور مسئولین ادارات منطقه برگزار شد د رابتدا "  فلاحتی  " بخشدار مهمتر خواستار اهتمام برامر سوادآموزی با همکاری دستگاه های اجرایی شد درادامه نیز "یزدانی " رییس آموزش وپرورش گزارشی از عملکرد سالیانه سوادآموزی منطقه ارائه داد ودر پایان " وکیلی " کارشناس سوادآموزی با نشان دادن نمونه فرمهای سواد درباره تکمیل آن توضیحاتی داد