نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه تعیین شهریه مدارس غیر دولتی

جلسه تعیین شهریه مدارس غیر دولتیجلسه تعیین  شهریه با حضور رئیس اداره ، معاون آموزشی و بازرسی ، کارشناس آموزش ابتدایی و مسئول مشارکتها برگزاری شد وبا توجه به شرایط منطقه در مورد نرخ شهریه تصمیماتی گرفته شد .