نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه با نماینده معلمان کلیه مدارس منطقه مروست

جلسه با نماینده معلمان کلیه مدارس منطقه مروست


جلسه نماینده معلمان کلیه مقاط تحصیلی با شورای معاونین اداره

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست  امروزجلسه ای با حضورمحمدی  ریاست  و اعضای شورای معاونین  اداره آموزش وپرورش مروست با نماینده معلمان کلیه مدارس منطقه برگزار و نظرات و پیشنهادات  همکاران در جلسه مطرح و  سوالات توسط ریاست و شورای معاونین اداره پاسخ داده شد.
روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست