نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه اجرای طرح تحولی وارتقای سواد حرکتی

جلسه اجرای طرح تحولی وارتقای سواد حرکتیبه گزارش  روابط عمومی شهرستان مروست:

جلسه آموزشی جهت مدیران وآموزگاران تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهرستان مروست در خصوص اجرای طرح تحولی ارتقای سوادحرکتی دانش آموزان ابتدایی برگزار گردید در این جلسه وکیلی کارشناس تربیت بدنی در خصوص اهمیت اجرای طرح وهمکاری مدیران وآموزگاران تربیت بدنی واولیا دانش آموزان جهت اجرای طرح تاکید نموده وسر گروهای آ موزشی در خصوص هدف از اجرای طرح زمان اجرا و نحوه جمع آوری وثبت اطلاعات طرح به مدیران وآموزگاران تربیت بدنی  آموزشهای لازم را ارائه نمودند