نمایشگر دسته ای مطالب

جشنواره طرح های ابتدایی با حضورآقای "ابراهیمی "وخانم "بهادر زاده "، " جنتی "از اداره کل در کانون پرورش فکری برگزار شد.

جشنواره طرح های ابتدایی با حضورآقای "ابراهیمی "وخانم "بهادر زاده "، " جنتی "از اداره کل در کانون پرورش فکری برگزار شد.


جشنواره طرح های ابتدایی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروستاین جشنواره که با حضور رئیس اداره ، کارشناسان ابتدایی از اداره کل ومدیران و دانش اموزان در کانون پرورش فکری کودکان برگزار شد .شامل طرح های جابرن حیان ،دست های کوچک اندیشه های بزرگ ،فرشته کتاب خوان ،مروست شناسی بود در این جشنواره رئیس اداره ضمن تشکر و قدردانی از دست اندکاران این جشنواره گفت که حرف مدیران و معلمان این است که طرح های ابتدایی زیاد است و ما باید بجای اینکه طرح ها را زیاد کنیم باید به فکر کیفیت و بازدهی طرح ها باشیم .