نمایشگر دسته ای مطالب

تجلیل از برندگان مسابقه ی توانمند سازی آموزش دهندگان سوادآموزی

تجلیل از برندگان مسابقه ی توانمند سازی آموزش دهندگان سوادآموزیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست درجلسه ای که باحضور" امینی "ریاست اداره ، اعضای گروه بهبود کیفیت وآموزش دهندگان منطقه مروست برگزار شد از برندگان مسابقه توانمند سازی آموزش دهندگان تجلیل گردید.