نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری کارگاه آموزشی توسط سرگروههای ابتدایی استان و همچنین کارگاه اختلالات یادگیری توسط "فلاحتی " مشاوره

برگزاری کارگاه آموزشی توسط سرگروههای ابتدایی استان و همچنین کارگاه اختلالات یادگیری توسط "فلاحتی " مشاورهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست کارگاه آموزشی توسط سرگروههای استان ویژه آموزگاران ابتدایی و کارگاه اختلالات یادگیری توسط "فلاحتی"مشاوره مدرسه  ویژه آموزگاران اول تا سوم  در آموزشگاه هاجر برگزار گردید .