نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقه کتابخوانی خانواده ی سلامت ویژه سواد آموزان دوره انتقال

برگزاری مسابقه کتابخوانی خانواده ی سلامت ویژه سواد آموزان دوره انتقالهمزمان با سراسر کشور به مناسبت روز  جهانی مبارزه با بی سوادی مسابقه کتابخوانی با حضور تقی زاده کارشناس مراقبت پایگاه سلامت ،یزدانی رئیس اداره آموزش و پرورش و اعضای گروه بهبود کیفیت سواد آموزی در مدرسه فاطمه الزهرا برگزار شد .