نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقه انشاء نویسی ویژه هفته سواد آموزی با محوریت پرسش مهر ریاست جمهوری

برگزاری مسابقه انشاء نویسی ویژه هفته سواد آموزی با محوریت پرسش مهر ریاست جمهوریبه گزارش روابط عموی آموزش و پرورش مروست مسابقه انشاء نویسی ویژه  سواد آموزان دوره انتقال به مناسبت هفته سواد آموزی برگزار و"امینی"  رئیس  اداره و "طاهری" معاونت آموزشی از محل برگزاری  مسابقه بازدید کردند .