نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی

برگزاری جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه مروست جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی با دستورکارارزیابی عملکرد درمحل دفتر ریاست برگزار شد.

دراین جلسه موارد وموضوعات ذیل مورد بررسی قرارگرفت : بررسی ارزیابی عملکرد سوادآموزی طی سال 95 ، اهمیت دقت در تنظیم اسناد مالی ،اجرای طرح مشارکت مدیران مدارس در شناسایی اولیای بیسواد ، بررسی وضعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل  ،تشکیل جلسات گروه بهبود هر دوماه یکبار  در پایان نیز  اعضای گروه نقطه نظرات خود را مطرح کردند.