نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه مدیران کلیه مقاطع تحصیلی

برگزاری جلسه مدیران کلیه مقاطع تحصیلیبه گزارش روابط عمومی اداره آ موزش وپرورش شهرستان مروست باحضور کلیه مدیران مقاطع تحصیلی برگزار گردید

محمدی ریاست اداره در خصوص انتظارات و اقدامات لازم برای بازگشایی مدارس وپروژه مهر 1400 نکاتی بیان کرد

در ادامه تصمیمات اتخاذ شده در شواری معاونین در مورد اجرای پروژه مهر توسط معاونین بیان شد