نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی

برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست اولین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی در سال 97باحضور مسئولین حوزه معاونت سواد آموزی اداره کل ودیگر اعضای شورا در محل سالن اجتماعات اداره برگزار شد . از مهمترین مصوبات جلسه ارائه راهکارهایی جهت به صفر رساندن بی سوادی منطقه وارائه گزارش توسط امینی ریاست اداره از فعالیتهای سواد آموزی در زمینه با سوادی عشایرو کارگران فصلی بود. در ادامه حاضری ریاست سنجش اداره کل استان بیان کردند : دستیابی به موفقیت در راستای باسوادی منطقه منوط به همکاری ومشارکت دستگاههای اجرایی با سواد آموزی خواهد بود.