نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه شواری آموزش وپرورش شهرستان مروست

برگزاری جلسه شواری آموزش وپرورش شهرستان مروست


جلسه برگزاری کنکور (ستاد بر نامه ریزی )

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

برگزاری جلسه شواری آموزش وپرورش در خصوص برگزاری کنکور سراسرای 1401 وبررسی بخشنامه اجرایی کنکور با حضور اعضای مربوطه برگزار شد.