نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ

برگزاری جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست جشنواره دستهای کوچک و اندیشه های بزرگ در مدارس ابتدایی مروست به صورت کارگاه زنده برگزار شد .طاهری معاونت آموزش ،خانم حسینی کارشناس آموزش ابتدایی ،وکیلی کارشناس تربیت بدنی از کارهای دانش آموزان بازدید کردند .