نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری انتخابات شورای داش آموزی منطقه

برگزاری انتخابات شورای داش آموزی منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش  مروست انتخابات شورای دانش آموزی از بین دانش آموزان منتخب مدارس متوسطه اول ودوم ،تعداد سه نفر جهت معرفی به استان انتخاب شدند که هدف از این انتخابات انعکاس مشکلات و برنامه های مدارس به منطقه وشرکت در همایش های استانی می باشد .