نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید یک روزه معاونت آموزش اداره کل از مدارس منطقه

بازدید یک روزه معاونت آموزش اداره کل از مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست "سعیده بهادر زاده "معاون آموزش ابتدایی ،رئیس اداره دوره اول ودوره دوم ابتدایی،رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و کارشناسان آن حوزه به همراهی معاون آموزش ،سرگروهها و راهبر آموزشی شهرستان خاتم ، فعالیتهای آموزشی مدارس مروست را ارزیابی کردند.

در این بازدید هفت تیم سه نفره از فعالیتهای آموزشی ومدیریتی کلیه مدارس ابتدایی شهری ،روستایی وعشایری منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت .

معاون آموزش ابتدایی به همراه "محمدی " ریاست اداره و"نجفی " کارشناس آموزش وپرورش عشایری ضمن بازدید از مدارس روستای هرابرجان ورحمت آباد با حضور در خوابگاه عشایری متوسطه ام السلمه بسته های بهداشتی را بین دانش آموزان توزیع کردند.

در پایان جلسه جمع بندی با حضور معاون آموزش ابتدایی وهمراهان ،ریاست اداره مروست ومعاونین برگزار شد ونتایج بازدید هرگروه مورد بررسی قرارگرفت همچنین نقاط قوت ونقاط قابل پیگیری ارائه شد.